طالبان: با آن‌که از حجم تجارت در کشور کاسته‌شده؛ اما عواید ما بیش‌تر شده است

توسط Aamaj News

احمد ولی حقمل، سخن‌گوی وزارت مالیه حکومت طالبان گفته است که تنها در مرکز معاش‌های کارمندان بیش‌تر از ۲۰ اداره اجرا شده و حقوق ۶۰ هزار متقاعد دیگر نیز اجرا شده است.

سخن‌گوی وزارت مالیه حکومت طالبان تاکید کرده است که بعد از حل شدن مشکل‌های تخنیکی، دیگران نیز حقوق خود را دریافت خواهند کرد.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید