طالبان در ریاست احصائیه پروان به‌جای کارمندان تاجیک‌تبار جنگ‌جویان خود را جا‌به‌جا کرده‌اند

توسط Aamaj News

منابع به آماج می‌گویند که طالبان تمام کارمندان تاجیک‌‌تبار ریاست احصائیه پروان را به ولسوالی غوربند فرستاده‌اند و به‌جای آنان جنگ‌جویان خود را جابه‌جا کرده‌اند.

این منبع با فرستادن سند‌های گفته است که کارمندان فرستاده شده به غوربند دارای تحصیلات عالی بودند؛ اما جنگ‌جویان تازه تعیین‌شده‌ی طالبان تحصیلات مذهبی دارند.

این منبع هم‌چنان افزوده که طالبان دستور داده‌اند تا پس از این تمام متکوب‌ها و استعلام‌ها در این ریاست به زبان پشتو باشد.

یکی از کارمندان این ریاست گفته است: «ما پشتو نمی‌دانیم ولی برای ما متن پشتو روان می‌کنند البته به ضد تا ما خود به خود استعفا بدهیم»

با آن‌که طالبان تاکنون در مورد این ابراز نظر نکرده‌اند اما اکثریت کابینه و والیان طالبان پشتون و طالب اند و این نارضایتی را در درون جامعه چند قومی افغانستان شکل داده است؛ اما طالبان می‌گویند که حکومت شان همه‌شمول است.

پست‌های مرتبط