منافقین لنگی به سر و ریش‌دار؛ در قانونی اساسی انتخابات هم ذکر شده، پس قبول دارید؟

توسط شکیبا نوری

«دیدگاه» بیان‌گر نظریات صاحب‌نظران است و آماج‌نیوز در این مورد «پالیسی توازن» را دنبال می‌کند و از دیدگاه تمامی طرف‌ها استقبال و نشر می‌کند.

بعد از حذف سیاسی و فزیکی قومیت‌های غیرپشتون از سوی حکومت مطلق پشتونی طالبان، آن‌ها حالا به حذف هویتی و فرهنگی نیز آستین بر زده‌اند.

در تازه‌ترین مورد با حذف واژه دانش‌گاه در بلخ، نشان دادند که طالب و تفکر طالبی فقط حذف دیگران است و هنوز هم این گروه بدوی در فکر سلطه قومی و ایجاد حکومت تک‌قومی و تک‌صدایی‌در افغانستان اند.

جالب این‌جاست که وزارت تحصیلات عالی طالبان با بی‌شرمی هر چه تمام حذف واژه دانش‌گاه را به قانون اساسی ربط داده، قانون اساسی که از نظر طالبان منسوخ است. اگر چنین نیست، آیا طالب موافق برگزاری انتخابات براساس قانون اساسی است؟

این موضوع نشان می‌دهد که طالبان این‌بار نه تنها با فکر قومی می‌خواهند افغانستان را اداره و هویت‌های قومی و فرهنگی را حذف کنند، بل‌که با دروغ‌گویی نشان می‌دهند که منافق هم هستند.

اما ظاهرأ طالبان با فکر بدوی که دارند از تاریخ افغانستان چیزی نیاموخته‌اند. نه با عمل طالبانی فارسی حذف شدنی‌ست و نه هم حاکمیت تک‌قومی ممکن است.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید