چهار پناه‌جوی افغان به دلیل عدم رسیده‌گی به پرونده‌های شان در اندونزیا، لب‌های‌شان را به رسم اعتراض دوختند

توسط Aamaj News

چهار تن از پناهنده‌گان افغان در اندونزیا به آماج نیوز می‌گویند که به دلیل عدم رسیده‌گی به پرونده‌های مهاجرتی شان از سوی جامعه جهانی به ویژه کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهنده‌گان، لب‌های شان را به رسم اعتراض دوختند.

آنان می‌افزایند که ۷ تا ۱۰ سال می‌شود که پرونده‌ها‌ی‌شان بررسی نشده است و سر انجام بعد از ۲۲ شبانه روز خیمه تحصین در پیش‌روی دفتر کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در کشور اندونزیا، شب گذشته لب‌های خود را دوختند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید