جبهه‌ی مقاومت از ایستاده‌گی زنان برای به‌دست آوردن حقوق شان حمایت کرد

توسط Aamaj News

جبهه‌ی مقاومت ملی با نشر اعلامیه‌ای از ایستاده‌گی زنان برای به‌دست آوردن حق‌ کار، آزادی و آموزش حمایت کرده و افزوده است که حمایت خود را از تمام زنان مبارز در داخل و خارج به‌خصوص کسانی‌که پرچم آزادی را در نشست اُسلو بلند کرده‌اند، اعلام می‌کند.

این جبهه از کشورهای جهان به‌‌ویژه کشورهای اروپایی می‌خواهد تا به مطالبه‌های زنان افغانستان در برابر جنایت‌های ضدحقوق بشر طالبان رسیده‌گی کنند.

در اعلامیه، بازداشت زنان معترض توسط طالبان در راستای «خفه کردن» صدای این زنان تعبیر شده‌است.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید