وضعیت خبرنگاران زیر حاکمیت طالبان؛ تلاش: از مجبوریت میوه‌فروشی می‌‌کنم

توسط Aamaj News

موسی تلاش، خبرنگار یک تلویزیون خصوصی در افغانستان به آماج می‌گوید که با روی‌کار آمدن طالبان و پس از مسدود شدن رسانه‌‌ی که در آن کار می‌کرد، اکنون میوه‌فروشی می‌کند.

آقای تلاش می‌افزاید که با بسته‌شدن تلویزیونی که در آن کار می‌کرد، تمامی همکارانش همانند خودش بیکار شده‌اند. او اضافه کرده است که به دلیل عدم کار در حوزه‌ی رسانه به‌خاطر لقمه نانی و از مجبوریت میوه‌فروشی می‌کند.

او تاکید کرد: «وضعیت نگران‌کننده است تمام خبرنگاران در اوضاع بد قرار دارند.»

او از جامعه جهانی، نهادهای پشتیبان از رسانه‌ها خواهان توجه جدی شده و گفته است باید بر حل این چالش توجه جدی صورت گیرد.

این در حالی‌ست که با تسلط طالبان بر افغانستان بیش‌تر خبرنگاران شغل شان‌را از دست داده‌اند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید