‏دالر به افغانی ۱۱۱ شد؛ فقر بیداد می‌کند

توسط Aamaj News

همزمان با بلند رفتن قیمت دالر در برابر افغانی، شهروندان کشور نسبت به وضعیت موجود شاکی بوده و می‌گویند، از اینکه همه ضروریات روزمره از جمله مواد غذایی به قیمت دالر وابسته است، اگر حالت چنین ادامه یابد فاجعه انسانی رُخ خواهد داد.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید